Algemene voorwaarden van Mercator-groep:

Op de website van Mercator-groep worden diverse producten aangeboden die bijdragen tot de ondersteuning van de weerstand , het algemeen wel bevinden. In het kader van de geneesmiddelen wet  verklaart u door deze voorwaarden te accepteren dat u onderscheid heeft gemaakt tussen een (voeding)supplement en een geregistreerd medicijn. Mercator-groep verkoopt geen medicijnen, hebben geen vergunning hiertoe en hebben ook geen voorraad.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Mercator-groep gesloten overeenkomsten. Algemene (in- koop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Mercator-groep verwerpt dan ook uitdrukkelijk de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden vormen één geheel met de onderliggende overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1.2 Mercator-groep heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan.

 1. Aanbieding en overeenkomst

2,1 Opdrachten aan Mercator-groep gedaan gelden als onherroepelijk. Bij levering op afstand, zoals bij verkoop via internet, telefoon en postorder heeft de opdrachtgever het recht de koop binnen 7 dagen na ontvangst te ontbinden zonder opgave van redenen. Dit kan slechts als het betreffende artikel in nog in de oorspronkelijk en gesloten verpakking zit. Eventuele kosten van retournering zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Prijzen

3.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

3.2 Eventuele handeling- en verzendkosten, belastingen of andere heffingen zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij op enigerlei wijze melding is gemaakt van een aandeel in deze kosten voor Mercator-groep.

3.3 Indien op de website een foutieve prijs is vermeld en dit door Mercator-groep‘ schriftelijk aan de opdrachtgever is meegedeeld, heeft de opdrachtgever het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren.

3.4 Mercator-groep behoudt zich het recht voor de opgegeven prijzen tussentijds te wijzigen, indien en voor zover door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd.

 1. Betaling

4.1 Betalingen dienen dan wel vooraf of achteraf te worden betaald, binnen 7 dagen na factuurdatum zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Huurgoederen worden altijd vooraf berekend, waarbij de contractduur tenminste 36 maanden is, vervolgens is dit per 3 maanden opzegbaar te rekenen vanaf de eerste van de nieuwe maand. Verbruiks artikelen worden achteraf berekend.

4.2 Indien de opdrachtgever een door hem verschuldigd bedrag niet binnen de in artikel 4.1 vermelde termijn voldoet is hij, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling benodigd is, in verzuim en daarmee rente verschuldigd van 1,5% per maand. Overschrijdt de wettelijke rente het hiervoor genoemde percentage van 1,5% per maand, dan geldt de wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de algehele voldoening.

4.3 Mercator-groep is niet gehouden tot enige prestatie zolang de opdrachtgever in verzuim is.

4.4 Nadat de opdrachtgever in verzuim is getreden komen alle op de invordering vallende kosten – gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke – ten laste van de opdrachtgever. Het bedrag van de kosten wordt bepaald door het ingeschakelde incassobureau, dit komt geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Mercator-groep‘ zolang alle bedragen, die de opdrachtgever verschuldigd is voor zover krachtens desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen ten gevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling niet volledig aan Mercator-groep zijn voldaan.

5.2 Zolang het eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen, behoudens het vermelde in artikel 5.3.

5.3 Het is de opdrachtgever toegestaan de onder eigendom voorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.

5.4 Gehuurde goederen blijven ten alle tijde eigendom van Mercator-groep.

 1. Reclames

6.1 Bij zowel losse aflevering als aflevering en montage gaat de opdrachtgever voor akkoord voor zowel de levering als de montage, door ondertekening.

6.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht de betaling op te schorten, tenzij met toestemming van Mercator-groep.

 1. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van Mercator-groep is beperkt tot vergoeding van de overeengekomen waarde van de achterwege

gebleven prestatie met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De totale schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan de netto factuurprijs.

7.2 Aansprakelijkheid van Mercator-groep vanwege

indirecte of directe schade ten gevolge van door opdrachtgever voorgeschreven en/of ter beschikking gestelde zaken en/of ten gevolge van niet van Mercator-groep

afkomstige ontwerpen of tekeningen en/of ten gevolge van werkzaamheden, uitgevoerd door de opdrachtgever ingeschakelde derden, is te allen tijde uitgesloten.

7.3 Indien en voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis – waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – in geen geval meer

bedragen dan de prijs exclusief omzetbelasting bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de

gebeurtenis zich heeft voorgedaan en tevens niet meer dan het bedrag waartoe de door Mercator-groep afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval recht op uitkering geeft.

7.4 Mercator-groep is op geen enkele wijze aansprakelijk op verkeerd gebruik of geen goede samenstelling of andere gebreken van reinigingsmiddelen, chemie of conserveringsproducten en coatings.

 1. Overmacht

8.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, of die noch krachtens wet, rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2 Indien voornoemde opschorting kostenverhogend werkt ten aanzien van de te leveren prestatie alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege over macht, kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekend schrijven ontbinden.

 1. Beëindiging overeenkomst/ verplichting

9.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met Mercator-groep gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdracht

gever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, alsmede in geval van gegronde vrees voor niet-nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en)is Mercator-groep gerechtigd de overeenkomst(en), na een verzonden ingebrekestelling, naar keuze één of meer van de overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door de opdrachtgever tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbinding, onverminderd de aan Mercator-groep toekomende rechten uit onder andere wanprestatie.

 1. Rechtskeuze en geschillen

10.1 Alle geschillen, welke tussen Mercator-groep

met de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de precontractuele verhoudingen, de door Mercator-groep met opdrachtgever gesloten overeenkomsten, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen, zulks ter beoordeling aan Mercator-groep, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard en behoudens het recht van partijen om zich rechtstreeks te wenden tot het gerechtshof te ‘s-Gravenhage.

Mercator-groep is een handelsnaam.

4 thoughts on “Mercator-groep algemene voorwaarden

 1. de Bruyn schreef:

  Kan de oregano olie ook bij paarden gebruikt worden en is de verhouding dan hetzelfde als voor de kippen?

  1. mercator schreef:

   Hallo,

   Ja, de verhouding voor mens en dier is gelijk. Zelf even terug rekenen: preventief: 100ML per 1000L en curatief: 250ML per 1000L
   Het makkelijkst is misschien om de HG10 in een kleinere verpakking te doen waardoor het druppelen beter gaat.

   groet,

   Bob Huizinga

 2. Rob Wieland schreef:

  is dit ook met water te gebruiken(mengen)

  1. mercator schreef:

   Hallo Rob,

   Ja, je kan dit ook aanmaken met water en dan verspuiten. Het zakt redelijk snel uit, dus houd het in beweging. Maak er een dunne pap van en spuit of kwast het hok dan daarmee in. Ik vind inpoederen veel makkelijker en is zo gebeurd met een borstel. Droog gaat sneller en is super makkelijk, kijk maar eens op You Tube naar zo’n filmpje van me.

   Groet,

   Bob Huizinga

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *